เกี่ยวกับบริษัท

 

บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ดำเนินกิจการธุรกิจด้านการป้องกันกำจัด ปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุง และแมลงรบกวนทุกชนิดโดยคำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการ และการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า และยึดหลัก 

บริการสม่ำเสมอ ไม่ทอดทิ้งงาน บริการตรงเป้าหมาย ลดปัญหาทุกพื้นที่ บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

..................................................................................................................................................................................................

ความเป็นมาของบริษัท “โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์” จำกัด

เป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานชั้นยอด มีพนักงานชั้นเยี่ยมและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ประโยคนี้สามารถ อธิบายได้ว่า “โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์” เท่านั้นที่ทำได้บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมทุนจากคณะกรรมการ พนักงานที่มีนโยบาย และแนว-ความคิดไ ปในทางเดียวกัน ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัทขึ้นมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ด้วยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยบริการ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประโยชน์ ให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทุกๆรายเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกก่อกวน ถูกทำลาย และเข้ามาสร้างปัญหาจากแมลงร้ายต่างๆแม้กระทั่งประเภทสัตว์ฟันแทะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคร้ายนานาชนิดณ ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่มีคุณภาพเยี่ยม ผ่านการอบรม มาอย่างดี มีความซื่อสัตย์ จริงใจและเข้าใจปัญหาของลูกค้าพร้อมให้บริการกับทุกๆท่านโดยยึดหลักการว่า “บริการสมำ่เสมอ ไม่ทอดทิ้งงานบริการตรงเป้าหมาย ลดปัญหาทุกพื้นที่ บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ”ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจ เรียกใช้บริการอย่างสม่ำเสมอจากหน่วยงานราชการ โรงแรม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และลูกค้าที่เป็นบ้านพักอาศัย เพราะเชื่อว่าทางบริษัทฯ ได้เลือกใช้แต่สารเคมีที่ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยโดยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกระทรวง สาธารณสุขทุกชนิด ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและกำจัดแมลง

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Visitors: 20,047